Startpagina
mobiele versiecomputer versie
FollowRSSTwitterFacebook
Het Energiepark | Zonne-energiepark Heeten

Idee


Het betreft hier de plannen voor  het realiseren van een zonne-energiepark aan de binnenzijde van de rondweg van Heeten. Het (oorspronkelijke) plan hiervoor is ontworpen door Escozon, ontwikkelaar van duurzame concepten.

Locatie


 | Het Energiepark | Zonne-energiepark Heeten
De locatie aan de rondweg van Heeten is door de Gemeente Raalte bestempeld als voorkeurslocatie voor het realiseren van een dergelijk park. De Provincie Overijssel heeft hiermee ingestemd.
Op 22-09-15 is door het College van BenW van de gemeente Raalte het voorstel van Endona voor de definitieve locatie van het energiepark goedgekeurd. Deze locatie is meer noordelijk gelegen ten opzicht van eerdere studies.

Met deze goedkeuring als uitgangspunt hebben er uitgebreide studies plaatsgevonden naar optimale omvang, vorm, ligging, technische inrichting en landschappelijke inpassing van het park. Dit binnen de beschikbare kaders en de te respecteren randvoorwaarden. Hiervoor hebben ook diverse overleggen plaatsgevonden met de direct omwonenden van het park.

Het hele energiepark beslaat een oppervlakte van ca. 4.5 ha, waarvan 3 ha bedekt met rond de 7200 zonnepanelen, goed voor een vermogen van 1.8-2.0 MW.

1,5 ha zal worden gebruikt voor de landschappelijke inpassing van het park. Het zal verdiept worden aangelegd en met de vrij gekomen grond zal rondom een aarden wal worden gemaakt met daarop een groenhaag en een hek.
Hierdoor worden op ooghoogte de zonnepanelen (vrijwel) aan het zicht onttrokken.
Op basis van studies is ook gekozen voor een techniekgebouw, waarin de omvormers van de zonnepanelen en de netspanningstrafo worden ondergebracht.
In dit gebouw is tevens ruimte gecreëerd voor het plaatsen van eventueel toekomstige accu's voor (gedeeltelijke) opslag van de in het park opgewekte energie.
Hierover worden oriënterende gesprekken gevoerd met ontwikkelaars/producenten van nieuwe generaties accu's.Duurzame opwekking van energie


Het realiseren van een energiepark in Heeten past goed in de ambitieuze doelstellingen van de Provincie Overijssel betreffende duurzame opwekking van energie, de zogenaamde "Herijking nieuwe energie" In dit geval dus zonne-energie. Hetzelfde geldt voor de Gemeente Raalte met haar "Visie Raalte Duurzaam 2050"

Van adviseur naar uitvoerder


Escozon heeft het oorspronkelijke plan voor het energiepark ter verdere uitwerking aan Endona overdragen, maar zal als adviseur hier wel bij betrokken blijven. Zowel de Gemeente Raalte als de Provincie Overijssel steunen Endona, daar waar mogelijk, inmiddels al bij het onderzoek naar de haalbaarheid en eventuele realisering van het het Energiepark Heeten.

Betrokkenheid


Endona streeft naar maximale betrokkenheid van en profijt voor de lokale bevolking bij de verdere planontwikkeling en zal hier op verschillende manieren inhoud aan proberen te geven. Uitgangspunt hierbij is het bekende concept van "People, Planet Profit".

In dit kader heeft Endona inmiddels een goed gesprek gehad met de voorzitter van het bestuur van de Heetense Ondernemers Vereniging (HOV). Hieruit is een vervolggesprek voortgevloeid met vertegenwoordigers van de drie grootste installateurs in Heeten. Zij staan in beginsel positief tegenover de komst van het energiepark en het plan van Endona om de lokale installateurs hierin te betrekken.

Lopende activiteiten


Endona richt zich continue op het creëren van draagvlak voor het energiepark in Heeten en omgeving. Dit op basis van het plan, zoals dat ter visie is gelegd. Tevens wordt gewerkt aan het opstellen van een realistische investerings-/en exploitatiebegroting en het aanvragen van diverse subsidies.
Als de haalbaarheid van het energiepark is vastgesteld, zal Endona zich gaan richten op de daadwerkelijke realisering ervan. Wezenlijk onderdeel hiervan is de eerder genoemde betrokkenheid van de lokale bevolking.

Investeren en produceren


Het is de bedoeling dat inwoners van Heeten en omstreken als lid van Endona kunnen investeren in het Energiepark. Hierdoor kunnen ze hun "eigen duurzame stroom" produceren en een bijdrage leveren aan het beeld van Heeten als duurzaam dorp. Met het Energiepark beoogt Endona ca. 10% van de elektrabehoefte van Heeten middels zonnepanelen op te kunnen wekken. Dit is met name interessant voor diegenen die zelf geen geschikte daken hebben of voor wie de investering in zonnepanelen op het eigen dak te groot is. Ook lokale bedrijven kunnen hun (duurzaam) voordeel halen uit een investering in het Energiepark

Draagvlak


Op dit gebied zijn tot nog toe de volgende initiatieven ontplooid:
 • Op 26-03-2015 was er een inloop-/informatieavond in het oude gebouw van de Rabobank. De reacties waarin overwegend positief. Ook een aantal lokale buurtbewoners heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om hun bezwaren tegen de komst van een energiepark in hun omgeving kenbaar te maken.
 • Op verzoek van Endona heeft inmiddels een uitgebreid gesprek plaatsgevonden met deze lokale buurtbewoners met als doel het verkrijgen van een goed beeld van de aard van hun bezwaren. Daar waar mogelijk zal Endona e.e.a. meenemen in de verdere planontwikkeling van het energiepark.
 • Er is een aantal gesprekken geweest met het bestuur van de Stichting Duurzaam Heeten. SDH staat positief tegenover de komst van het energiepark en de manier waarop Endona zich daar voor inzet. Als blijk daarvan heeft Endona van SDH een financiële bijdrage ontvangen t.b.v. de te maken opstartkosten.
 • In gesprekken met het bestuur van Plaatselijk Belang heeft PB duidelijk te kennen gegeven positief te staan tegenover lokale duurzaamheidsinitiatieven en daarmee dus ook tegenover het energiepark. Hierbij wordt wel de kanttekening gemaakt dat PB het belang van elke Heetenaar daarbij in ogenschouw wil nemen. Dus ook dat van diegenen die bezwaar maken tegen de komst van het park.
  Mede daarom is de heer John Schoorlemmer, bestuurslid van PB als toehoorder aanwezig geweest bij het eerder genoemde gesprek met de buurtbewoners. Afspraak is gemaakt dat hij, zowel voor de buurtbewoners als voor iedereen in Heeten, op zal treden als contactpersoon van PB indien men PB wil benaderen over het energiepark.
 • In de afgelopen paar maanden heeft de gemeente Raalte infobijeenkomsten georganiseerd voor  potentieel geïnteresseerden in een nieubouwkavel op Veldegge 2, grenzend aan het gebied waar het energiepark eventueel zal komen. Ten behoeve hiervan heeft de gemeente een door Endona opgesteld informatiedocument uitgereikt, waarin de potentiële bewoners zijn geïnformeerd over de eventuele komst van het energiepark in hun directe omgeving.
  Geen van hen heeft aangegeven om die reden af te zien van de eventuele aankoop van een kavel. Daarbij werd wel de wens uitgesproken om het park een goede inpassing in de omgeving te geven. Iets wat voor Endona zelf ook een randvoorwaarde is.
 • Het mag als algemeen bekend worden verondersteld dat de Land en Tuinbouw Organisatie (LTO), hoewel voorstander van duurzaamheidsinitiatieven, tegenstander is van het feit dat daarvoor agrarische gronden worden gebruikt. Op initiatief van Endona heeft een gesprek plaatsgevonden met een bestuursvertegenwoordig van LTO Salland. Tijdens dit gesprek is LTO geïnformeerd over de plannen voor het energiepark en de wijze waarop zal worden geprobeerd e.e.a. zou goed mogelijk landschappelijk in te passen. Hoewel wederom het fundamentele bezwaar tegen het gebruik, opofferen van agrarische gronden voor dergelijke toepassingen kenbaar werd gemaakt, zal LTO de ontwikkelingen rondom het energiepark nauwgezet volgen en t.z.t. haar formele standpunt inzake het energiepark in Heeten innemen.
  Daarnaast staat LTO Salland open voor andere, voorgenomen initiatieven van Endona, bijvoorbeeld die ter stimulering van grootschalige toepassing van zonnepanelen op grote daken in het buitengebied. Mogelijke samenwerking daarin wordt niet uitgesloten.
 • Het voorstel van Endona voor de definitieve locatie is tot stand gekomen door een zorgvuldige afwegingen van allerlei (technische) factoren/randvoorwaarden enerzijds en de belangen van direct omwonenden anderzijds. Direct na het Collegebesluit van 22 september 2015 hebben Endona en de gemeente Raalte enkele direct belanghebbenden/omwonenden in een persoonlijk gesprek hierover geïnformeerd.
 • Op 28-10-2015 zijn tijdens een besloten informatieavond de overige omwonenden door Endona en de gemeente geïnformeerd en was er de gelegenheid om met elkaar over e.e.a. van gedachten te wisselen.
 • Op 11-11-2015 is tijdens een open Inloop-/informatieavond deze gelegenheid ook geboden aan alle inwoners van Heeten. Ook via diverse media zijn de nieuwe plannen in de publiciteit gebracht.
 • Op 23-01-2016 heeft Endona, met (financiële) ondersteuning van de gemeente Raalte, voor de direct omwonenden van het park een busreis georganiseerd naar een grootschalig zonnepark in Lathen(Duitsland).

  • Hoewel misschien niet direct te zien als lokale partijen, mag de rol van de Provincie Overijssel en de Gemeente Raalte niet ontbreken als het gaat om draagvlak. Het plan voor het energiepark in Heeten past perfect binnen hun hierboven al eerder genoemde, eigen doelstellingen op het gebied van duurzame, hernieuwbare energieproductie.
   Endona krijgt daarom ook de volle medewerking/ondersteuning van beide instanties. Dit zowel op het gebied van advisering, ondersteuning bij het doorlopen van de benodigde procedures ten behoeve van de zogenaamde planfase en het ter beschikking stellen van financiële middelen om deze fase te helpen financieren.
   Daarnaast heeft de Provincie aan Endona een zogenaamde Initiatievenmakelaar(Timove) toegewezen en is het bedrijf Tertium ingeschakeld ten behoeve van het opstellen van een zogenaamd Omgevingscontract. Lees hierover meer in het menu-item "Links-Betrokken partijen".

   De planfase eindigt op het moment dat Endona de voor het energiepark benodigde omgevingsvergunning heeft gekregen. Naar verwachting zal dat zijn in het tweede kwartaal van 2016.
   Met betrekking tot de start van de daadwerkelijke realisering van het energiepark wordt op dit moment uitgegaan van het tweede kwartaal 2017.


   Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail

Nog vragen?


Heeft u na het lezen van onze website nog vragen? Of wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op...
> contact opnemen

©2017 Webdesign Marco TibbenRedactie